Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1 Serwis internetowy, działający pod adresem www.bhpkraj.pl, prowadzony jest przez KRaJ Jarosław Rutkowski NIP 5271210002 REGON 015168587 z siedzibą przy ul. Norwida 4,01-104, Warszawa. 

1.2 Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.4 Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa

2.1 Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.bhpkraj.pl.

2.2 Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3 Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4 Bezpłatne dodatki reklamowe jak długopisy, smycze do kluczy itp. nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.6 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.bhpkraj.pl

3.2 Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

3.3 Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.4 Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

3.5 Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,

b) przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar.

3.6 Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania w tym celu należy skontaktować się z numerami podanymi w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.

3.7 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.10 Realizacja zamówień w czasie 48 h dotyczy statystycznie ok. 95% wszystkich ekspediowanych przez przesyłek. W 5% przypadków czas realizacji może zostać wydłużony z powodów leżących po stronie kuriera, za które sklep nie ponosi odpowiedzialności.

3.11 W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Odstąpienie od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Serwisu znajdującego się w Warszawie na ulicy Magistrackiej 25/11. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu.

4.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres Sklepu wskazany w pkt. 1 powyżej wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

4.3 Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5. Reklamacje i gwarancje

5.1 Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Sklepem pod adresem wskazanym w pkt. 3.1 powyżej.

5.2 Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera.

5.3 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Dane osobowe Klienta

6.1 Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez sklep KRaJ w celu realizacji zamówienia Klienta.

6.2 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sklep na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez www.bhpkraj.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez www.bhpkraj.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez www.bhpkraj.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez www.bhpkraj.pl.

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

żądania od ovh.pl dostępu do Państwa danych osobowych,

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),

sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,

zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,

zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez bhpkraj.pl w prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, bhpkraj.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający bhpkraj.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

ovh.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie nazwa.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu bhpkraj.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

bhpkraj.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisu internetowego bhpkraj.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności

7. Pozostałe informacje

7.1 Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

7.2 W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.